Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

playdirty

July 01 2015

playdirty
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahighhopes highhopes
playdirty
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viafckit fckit

June 29 2015

playdirty
9657 ade1
Reposted fromhomczi homczi viaprettyfoods prettyfoods
playdirty
3611 250c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
playdirty
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viamiktoria miktoria
playdirty
1954 3b24 500
playdirty
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood

June 25 2015

playdirty
me
Reposted fromdojenka dojenka viaCarbonMonoxide CarbonMonoxide

June 24 2015

playdirty
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viaaurinko aurinko
playdirty
Coś mi mówiło, że ktoś może na mnie czekać.... Myliłem się. Nikt nie czekał.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viaaurinko aurinko
playdirty
5335 f877
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaurinko aurinko
playdirty
playdirty
3133 3e2b

June 23 2015

playdirty
2418 4d36 500
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viaLubieWarzywa LubieWarzywa
playdirty
0971 8633 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSayid Sayid
playdirty
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSayid Sayid
playdirty
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viamiktoria miktoria
playdirty
6239 c19a 500
magic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl