Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

playdirty
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
playdirty
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaafrocostamgowno afrocostamgowno
playdirty

July 07 2015

playdirty
2754 b785 500
playdirty
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamiktoria miktoria
playdirty
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
playdirty
7982 f86d
playdirty
2540 90a4
playdirty
1337 b024 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide

July 05 2015

playdirty
9521 07f5
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
playdirty
2397 fb2d
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaCarbonMonoxide CarbonMonoxide
playdirty
5627 cd94 500
playdirty
2070 4065 500
SUNSHINE IS THE BEST MEDICINE
Reposted fromfoina foina viaCarbonMonoxide CarbonMonoxide
playdirty
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaaurinko aurinko
playdirty
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaurinko aurinko
playdirty
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viaaurinko aurinko
playdirty
playdirty
3458 a528 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaalcohoolic alcohoolic
playdirty
Reposted fromprettyfoods prettyfoods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl